Heijunka

Kaizen (Continuous Improvement)

Jos Postma

Reading Time: 3 minutes